Home Bez kategorii Tydzień Świadomości Dysleksji

Tydzień Świadomości Dysleksji

Dziecko ryzyka dysleksji w szkole – diagnoza, objawy i sposoby pomocy – październik 2020

Dysleksja rozwojowa to zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania, w uproszczonej formie dysleksja. Określenie – rozwojowa oznacza, że jej symptomy występują na każdym etapie rozwojowym, a opisane trudności nie pojawiają się nagle i występują od początku nauki szkolnej. Powinno się je dostrzec już w wieku przedszkolnym i wczesnym szkolnym, choć wówczas jeszcze zazwyczaj mówi się o ryzyku dysleksji. Określenie: specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu podkreśla, że występują one u dzieci o prawidłowej inteligencji. Trudności w czytaniu i pisaniu objęte tym terminem mogą występować w trzech formach, w postaci izolowanej (na przykład tylko trudności z nauczeniem się poprawnej pisowni) lub łącznie (kiedy występują jednocześnie dwie lub nawet trzy formy tych zaburzeń). Są to: :
Dysleksja (w wąskim rozumieniu) – specyficzne trudności w czytaniu.
Dysortografia – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni
(w tym błędy ortograficzne)
Dysgrafia – trudności w opanowaniu pożądanego, to znaczy czytelnego poziomu graficznego
Diagnozę dysleksji rozwojowej stawia się, gdy stwierdzono: prawidłowy rozwój umysłowy; opóźnienia w rozwoju funkcji słuchowo-językowych, wzrokowo – przestrzennych, ruchowych i integracji tych funkcji, które stanowią podstawę do wykształcenia się umiejętności. Diagnozę przeprowadza się wyłącznie w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych na wniosek złożony przez rodziców.
Nie rozpoznaje się dysleksji rozwojowej, gdy trudności w czytaniu i pisaniu:
są jedynie wynikiem złego funkcjonowania narządów zmysłu (niedosłuchem lubwadą wzroku); należą do zespołu symptomów inteligencji niższej niż przeciętna, upośledzenia umysłowego; są skutkiem schorzenia neurologicznego (mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja);
są wyłącznie wynikiem zaniedbania środowiskowego i błędów dydaktycznych.
Im wcześniej przeprowadzona diagnoza tym możliwość udzielenia efektywnej pomocy, która zminimalizuje ryzyko wystąpienia poważniejszych trudności w nauce na kolejnych etapach edukacyjnych. Dysleksja jest bowiem problemem całego życia. Objawy dysleksji charakterystyczne dla poszczególnych etapów przedstawiam w załącznikach nr 1,2,3.
W klasach 1 – 3 mówimy o występowaniu ryzyka dysleksji, gdyż dzieci na tym etapie edukacyjnym dopiero zdobywają i doskonalą umiejętności czytania i pisania. W przypadku nasilonych trudności w zdobywaniu tych umiejętności warto zastosować „Skalę Ryzyka Dysleksji” prof. Marty Bogdanowicz.
Badania może przeprowadzić sam rodzic w porozumieniu z nauczycielem – terapeutą, pedagogiem. Badania z wykorzystaniem tego kwestionariusza (zał. 4) pozwolą wytyczyć kierunek pracy z dzieckiem, aby usprawnić funkcje psychomotoryczne rozwijające się z opóźnieniem. W niektórych sytuacjach wyniki uzyskane dzięki SRD są podstawą skierowania na badania diagnostyczne w poradni psych.- ped. oraz włączenia dziecka do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych w szkole.
Podstawą sukcesu dziecka „ryzyka dysleksji” jest współpraca rodziców ze szkołą i prowadzenie pracy doskonalącej w domu, polegającej m.in na treningu czytania , stosowaniu „dyktanda w 10 punktach”(zał.), pisania z pamięci, przepisywania. Wskazane jest wykorzystywanie w tym celu takich publikacji jak „Ortograffiti”.

Share:

Related Post

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status