RODO

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, 86-061 Brzoza, ul. Powstańców Wielkopolskich 31 przetwarza dane osobowe, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, 86-061 Brzoza, ul. Powstańców Wielkopolskich 31, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej.

Dane kontaktowe administratora danych:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,

86-061 Brzoza, ul. Powstańców Wielkopolskich 31,

tel./fax: 52 3810-168, adres poczty elektronicznej: sp_brzoza@wp.pl, strona : www.spbrzoza.pl.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej jest dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sp_brzoza@wp.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją składnicy akt.

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do usunięcia Państwa danych przysługuje w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta, a przepisy prawa zezwalają na ich trwałe usunięcie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, w pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Niepodanie danych wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.