Home Bez kategorii Komunikat w sprawie e-nauczania

Komunikat w sprawie e-nauczania

Szanowni Państwo

W związku z nowymi regulacjami Prezesa Rady Ministrów z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas 1-8 szkół podstawowych od poniedziałku, 09.11.2020r. uczniowie tych klas przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkoły będą obowiązywały od 9 listopada do 29 listopada br.

Od poniedziałku, 9 listopada br. Szkoła  zapewnienia funkcjonowanie świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

 Zajęcia w świetlicy będą  odbywały się według dotychczasowego planu tylko w budynku A.

 Zostaje zmieniony plan zajęć dla klas I-III ze względu na problemy z dostępnością do sprzętu komputerowego. Lekcje dla klas I-III będą realizowane od godziny 12.40. Koła zainteresowań  oraz zajęcia specjalistyczne będą się odbywały przed lekcjami. Proszę rodziców i nauczycieli o zapoznanie się z nowym planem zajęć w dzienniku Librus. Dowozy i odwozy zostają czasowo zawieszone.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych  konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób. Jeśli taka potrzeba zajdzie, proszę wcześniej poinformować wychowawcę klasy i nauczyciela prowadzącego zajęcia.

       W roku szkolnym 2020/2021 czas trwania godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie może wynosić od 30 do 60 minut. Jednak podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut.  W czasie lekcji zdalnej uczniowie otrzymują zadania do wykonania , materiały edukacyjne, nauczyciel udziela informacji zwrotnej do prac uczniów itp. Lekcje on-line odbywają się za pośrednictwem platformy Edupolis,  lub innych po aprobacie dyrektora szkoły.

Lekcje odbywają się zgodnie ze stacjonarnym planem lekcji. W przypadku problemów z realizacją planu lekcji, informację proszę przekazać  wychowawcom, wicedyrektorom. Tylko za zgodą dyrektora szkoły zajęcia mogą odbywać się w innym czasie. Uczniów obowiązuje obecność na wszystkich zajęciach. W czasie realizacji zajęć obowiązuje kontrola frekwencji.

Zgodnie z najnowszymi informacjami konkursy, olimpiady będą realizowane na terenie szkoły po decyzji władz zwierzchnich, o których Państwa niezwłocznie poinformuję.

  Pragnę też przypomnieć, że dzieci do lat 16 do godziny 16 przemieszczają się pod opieką osoby dorosłej.

Ponadto pragnę zaznaczyć, że podczas zawieszenia pracy stacjonarnej szkoły, podstawa programowa jest nadal realizowana. Zatem tygodniowy plan zajęć nie ulega modyfikacji.

 W nauczaniu zdalnym będą realizowane wszystkie zajęcia lekcyjne oraz inne  zajęcia dodatkowe ( zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z uczniem zdolnym, koła zainteresowań, rewalidacja, zajęcia indywidualne, logopedia, zindywidualizowana ścieżka kształcenia).

 Podczas kształcenia na odległość pedagog, psycholog zapewnia  wsparcie dla uczniów i rodziców.

 W przypadku rezygnacji rodziców z pomocy psychologiczno-pedagogicznej , rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z zajęć.

Uczniowie chcący skorzystać z biblioteki szkolnej  zobowiązani są do skontaktowania się wcześniej z nauczycielem biblioteki za pośrednictwem dziennika Librus.

Szczegółowe zasady zdalnej nauki zostaną opublikowane w dzienniku Librus. /zarządzenie dyrektora szkoły – nr 32/2020/

Proszę o dalsze śledzenie informacji na stronie szkoły oraz odczytywanie informacji w e-dzienniku.

Z poważaniem

Aleksander Królikowski

Dyrektor szkoły

Share:

Related Post

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status